Thông tin chi tiết:
Vương Thị Thanh Hài
Phó Hiệu Trưởng Vương Thị Thanh Hài
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội